அகத்தியர், தேரையர் சித்தர் தவம் புரிந்த தோரணமலை ஸ்ரீ முருகன் கோவில்.